B01358 【搒】   

字號

B01358

正字

【搒】手-10-13

音讀

(一)ㄅㄥˋ (二)ㄅㄤ (三)ㄅㄥ (四)ㄆㄥˊ 
(五)ㄅㄤˋ

釋義

(一)ㄅㄥˋ
掩也。說文解字:「搒,掩也。」
(五)之又音。

」之異體。

(二)ㄅㄤ
略。玉篇.手部:「搒,略也。」

(三)ㄅㄥ
相牽。類篇.手部:「搒,相牽也。」

(四)ㄆㄥˊ
笞擊。類篇.手部:「搒,笞擊也。」

(五)ㄅㄤˋ
進舟。類篇.手部:「搒,進舟也。」
    𠬎  𧷔  𦦏 𧅴 𩐇 𩐊  𠬘  𩐊 𩐋 𩐓  𪗕 𪗠 𪗥 𪗚 𪗟  𪗯 𪘎 𪗢 𪗣 𪙚  𪗛  𪗪 𪗺 𪙋 𪙥 𪙖 𠲼 𠼜 𪗘 𪘅 𪘖 𪙓  𪘸  𪙮 𡄘 𪙴 𦦃  𪙃  𪘰 𪘽  𪘴 𪙗 𪘠 𪘡 𪘓 𪙉 𪙐 𪙸 𪙼 𪙿 𪚋