B01395 【摽】         

字號

B01395

正字

【摽】手-11-14

音讀

(一)ㄅ|ㄠ (二)ㄆ|ㄠˇ (三)ㄅ|ㄠˋ

釋義

(一)ㄅ|ㄠ
揮之使離去。孟子.萬章下:「摽使者出諸大門之外。
 」
 拋落、丟棄。公羊傳.莊公十三年:「已盟,曹子摽劍
 而去之。」
 擊。左傳.哀公十二年:「長木之斃,無不摽也。」元
 .李壽卿.伍員吹簫.第二折:「千金寶劍賽吳鉤,一
 片精光射斗牛……隨身偏壯忠臣膽,入手能摽逆子頭。
 」

標記、記號。通「標」。見「摽幟」。
 ※摽幟:
 用以識別的旗幟或記號。後漢書.卷七十一.皇甫嵩傳
 :「角等知事已露,晨夜馳敕諸方,一時俱起。皆著黃
 巾為摽幟,時人謂之『黃巾』。」亦作「標幟」。

」之異體。

(二)ㄆ|ㄠˇ
落下。詩經.召南.摽有梅:「摽有梅,其實七兮。」聊
 齋志異.卷十.胭脂:「怨摽梅而思吉士,遂離倩女之魂
 。」

(三)ㄅ|ㄠˋ
彼此胳膊相互鉤連在一起。如:「他們倆摽著胳膊走。
 」
 互相勾結、依附在一起。如:「他們最近不知有何意圖
 ,老摽在一起。」
 將物體捆綁勒緊在一處。如:「桌子的腿松了,用繩子
 摽住吧!」
𥭮 𥭒 𥭘 𥭭 𥮭 𥭖 𥯷 𩐟 𥭬   𥭐  𥭝  𥮒 𥮓 𥷰   𥮤 𥮜 𥭫 𥮝 𥮢  𥮖 𥮕 𥮥  𥮎 𥮪 𥮚 𥮣 𥮗 𥮐 𥮍 𥮘 𥵮 𥮨 𥯾 𥯝 𥱀 𥯛 𥯢 𥯖 𥯞 𥯯 𥯚 䈧 𥯪   𥯤  𥴔 𥯑   𥴺 𥯸 𥯩 𦳵 𥯬 𥯙 箿  𥯨 𥯳 𥯡