B01662 【柣】

無收錄異體字

字號

B01662

正字

【柣】木-05-09

音讀

(一)ㄓˊ (二)ㄉ|ㄝˊ

釋義

(一)ㄓˊ
門檻。即門下所設的橫木。爾雅.釋宮:「柣謂之閾,棖
 謂之楔。」

(二)ㄉ|ㄝˊ
桔柣:春秋時鄭都的城門名稱。左傳.莊公二十八年:「
 秋,子元以車六百乘伐鄭,入於桔柣之門。」杜預.注:
 「桔柣,鄭遠郊之門也。」
𦯖 𦵐 𦶄 𦮷  𦮻 𦬾 𦮌    𦯯 𦮸 𦯟 𦮽 𦮺 𦯚 𦯣 𦯉 𦱄 𧂃 𦯀 𦱇  𦯥  𦰫 𦻟 𦰪 𦳸 𥁼 𦽘 𦱣 𦲯 𦯘 𦱟 𦱁 𦱃 𦱅  𦱰 𦱂 𦱖  𦰖 𦼾 𢯿 𣭀 𦰽 𦰸 𦱯 𦱷 𦰱 𦱌 𦰲 𦲰  𦎻 𦏊  𦱵 𦵺 𦰹  𦴂  𦰺 𦰬 𦰭 𦳍 𦻨