B01827 【樧】  

字號

B01827

正字

【樧】木-11-15

音讀

ㄕㄚ

釋義

食茱萸。可作辛香料及入藥,亦供食用。說文解字:「樧,
似茱萸,出淮南。」楚辭.屈原.離騷:「椒專佞以慢慆兮
,樧又欲充夫佩幃」王逸.注:「樧,茱萸也。」
𩼄 𩼊 𩼧  𩻞 𩼦 𩼨 𩼴 𩼭 𩽀 𩽁  𩼘  𩽓 𩽎 𩽍 𩽐 𩼇 𩽕 𩽜 𩽛 𩽡 𩽝 𩽪 𩽩 𩽬 𩽌 𩽧 𩽰 𩽳 𩽷 𩾙 𩾜 𩾔 𨾅 𩾕 𩾬 𩿁 𩾡 𩾧 𩾠 𩾞  𩾽 𩿓 𩾶 𪀍 𩾹 𩿔  𩿛 𩿀 𩾼 𩿕 𩾿 𨾝 𩿂 𩿃 𪀽 𨾘 𪁾  𩾴 𩿠 𨾩  𩿦 𩿡  𩿟 𩿤 𨾢 𩿸 𩿢 𨾨  𪂁 𩿝