B02253 【漼】 

字號

B02253

正字

【漼】水-11-14

音讀

ㄘㄨㄟˇ

釋義

水深的樣子。廣韻.上聲.賄韻:「漼,水深貌。」詩
 經.小雅.小弁:「有漼者淵,茌葦淠淠。」
 涕泣的樣子。唐.韓愈.憶昨行和張十一詩:「危辭苦
 語感我耳,淚落不揜何漼漼!」

摧毀、敗壞。通「摧」。後漢書.卷五十二.崔駰傳:「
 六柄制于家門兮,王綱漼以陵遲」。文選.潘岳.西征賦
 :「寮位儡其隆替,名節漼以隳落。」
 𠡯 𠡸 𠡭 𠡰 𠡱  𠡻 𠢆 𠢉 𠡾 𠢇 𠢅 𠢒 𠢔 𠢓 𠢙 𠢢 𠢥 𠢣 𠢡 𠢰 𠢠 𠢤 𠢭  𠢱 𠢳 𠢴  𠢷 𠢿 𠢺 𣜨 𣙂 𠣀 𠣃 𠣅 𠣇 𠣉 𠢻 𠣋 𠣌 𢜥 𠣑 𠣖 𠣗  𠣟 𠣰 𠣤 𢞛 𠣫 𠣹 𠣳 𠤅 𩇠  𠤂 𠣺 𠣽 𠣾 𠣴 𠣸 𠤇 𠤀 𠤄 𠣮 𠤊 𠤏 𠤓 𠤗 𠤘