B02316 【濕】        

字號

B02316

正字

【濕】水-14-17

音讀

(一)ㄕ (二)ㄒ|ˊ (三)ㄊㄚˋ (四)ㄌㄨㄛˋ

釋義

(一)ㄕ
同「濕」。

」之異體。

(二)ㄒ|ˊ
低濕的地方。集韻.入聲.緝韻:「隰,說文:『下濕
 也。』或作濕。」

(三)ㄊㄚˋ
」之異體。

(四)ㄌㄨㄛˋ
」之異體。
𨝡 𨜽 𨝀 𨜾 𨜗 𨝦 𨝢 𨝏 𨝎 𨝓 𨝍 𨟦 𨝌 𨝝 𨝨 𨞱 𨟐 𨝑 𨝘 𨝐 𨝋 𨝠 𨝪 𨝯 𨝵 𨝭 𨝫 𨝰 𨝱 𨞌 𨝸 𨟜 𨟣 𨟬 𨞑 𨞗 𨞚 𨞛 𨞘 𨞕 𨞒 𨟗 𨞪 𨞩 𨞫 𨞷 𨞶 𨟅 𨟄 𨞺 𨞽 𨟂 𨟃 𨝔 𨞿 𨟖 𨟑 𨟏 𨞾 𨟚 𨟙 𨟠   𨠓  𨟶 𨟵 𨟴 𨟸 𨟾 𨟽  𨠖 𨠶 𨠌 𨟲 𨠒 𨠢 𨠦 𨠈 𨟿 𨠧