B02461 【牉】

無收錄異體字

字號

B02461

正字

【牉】片-05-09

音讀

ㄆㄢˋ

釋義

分開、分離。同「判」。楚辭.屈原.九章.惜誦:「背
 膺牉以交痛兮,心郁結而紆軫。」

一半。多被借來指夫婦中的任何一方。見「牉合」。
 ※牉合:
 牉,半。牉合指合兩半使成一體。通常指夫婦的婚配。
 儀禮.喪服:「故父子首足也,夫妻牉合也。」

」之異體。
 𥰶 𥰛 𥰵 𥰢 𥰠 𥮦 𥲬 𥱾 𥷠 𥰭 𥰨 𥰲 𥱂 𥰦 𥯼 𥰼 𥱍 𥰳  𥰡 𥰜 𥰱 𥰮 𥰯 𥱇 𥰻 𥱁 𥰘 𥰹 𥳴 𥭛 𨡲 𥰝  𥰧 𥰣 𥰤 𥰷 𥮛  𥰪  𥲡 𥲚 𥵹 𥰅 𥲄 𦴝  𥲠  𥲆 𥲝 𥲪  𥱸 𥲍 𥲊  𥲦 𥱺 𥲗 𥲈 𥮩 𥵥 𥲎 𥭤  𥱶 𥲁 𥲅 𥱵 𥲨 𥲣