B02467 【牬】       

字號

B02467

正字

【牬】牛-04-08

音讀

ㄅㄟˋ

釋義

體長的牛,稱為「牬」。爾雅.釋畜:「體長牬。」邢昺
 .疏引經典釋文曰:「凡牛之身長者名牬。」
 𡭩     𥰿 𥰴 𥳦    𢎟  𥭀 𥭨 𠀮 𠔋 𠔐 𠔛 𠔝 𠥊 𠥩 𠴩 𠷛 𡿸 𠀠 𥫚 𥫶 𦋊   𥬷 𥮅 𥳪 𥮠   𩗲 𥮙 𥰸 𥲫 𥳭     𥮑  𥯹 築 𥰺 𥴁 𥲒 𥴀 𥵭       𥯣 𥴸  𥭗 𥴣 𦪪 𨎳