B02771 【痷】

無收錄異體字

字號

B02771

正字

【痷】-08-13

音讀

(一)ㄢ (二)ㄜˋ

釋義

(一)ㄢ
痷婪:廣泛。集韻.平聲.覃韻:「痷,痷婪,泛意。」
 晉書.卷九十二.文苑傳.王沈傳:「痷婪者以博納為通
 濟,者以難入為凝清。」
病。通「殗」。玉篇.部:「痷,痷,半臥半起病也
 。亦作殗。」
瘦病。集韻.入聲.葉韻:「痷,瘦病。」
跛病,通「」。集韻.入聲.合韻:「,跛疾
 。或作痷。」

(二)ㄜˋ
」之異體。
𢪌 𢗮     𢛅   𢘒    𢘇 𢛁 𢚆 𪋙     𢗕 𢛑  𢘾 𢜲 𢞙      𢝎   𢞧  𢗊  𠷼 𢟄 𦗂   𢝋 𢜾   𤶛 悁 𢛋       惇 𢤈 𥫉