B03258 【簋】             

字號

B03258

正字

【簋】竹-11-17

音讀

ㄍㄨㄟˇ

釋義

古代祭祀時盛黍稷的圓形器皿。周禮.地官.舍人:「凡
 祭祀,共簠簋,實之陳之。」鄭玄.注:「方曰簠,圓曰
 簋,盛黍稷稻粱器。」漢.王符.潛夫論.贊學:「夫瑚
 簋之器,朝祭之服,其始也,乃山野之木,蠶繭之絲耳。
 」
𥁻 𥁺 𥂹 𥂠 𥂸 𥂥 𣟇 𥂔 𥃃 𥃂 𥃇 𥃔 𥃜 𥃙 𥃤 𥄩 𥆎 𥃫 𥃨 𥃧 𥃪 𥄧 𥃽 𥃵 𥃶  𥃴 𥃹  𥄐 𥄛  𥅝  𥄑 𦔾 𥄔  𥄝 𥄗 𥄞 𥄋 𥄜  𥄒 𥄖 𥄍 𥄕 𦭝 𦤄 𦭾 𥄓 𥄘 𧵏 𥄎 𥄉 𥄊 𥄻 𥄷 𥈋 𥅙  𥇛  𥄹 𥅘 𥅁 𥈈 𥄸 𥄽 𥄱  𥅄 𥄳 𥄳