B03313 【粺】    

字號

B03313

正字

【粺】米-08-14

音讀

ㄅㄞˋ

釋義

細舂的精米、白米。詩經.大雅.召旻:「彼疏斯粺,胡
 不自替,職兄斯引。」毛亨.傳:「彼宜食疏,今反食精
 粺。」三國.魏.嵇康.答向子期難養生論:「聵者忘味
 ,則糟糠與精粺等甘。」
𥙭 𥙲  𥘰 𥙉 𥛴   𣄨   𨳾  𣦅 祖 𥛜 𥙍 𥛃 𥛠 𥜩 𥞁 𫋵  𥘱 𩚶 𣱊 𥙂   𢒑   𥙊 𨢵  祿 𥜅   𤔜 福  𣨱 𣨷  𥙯 𥛔 𧙹 𧗻   𠃞 𥘆 𥝓 𥙤 𥙸 𥚜 𥛈 𥛇 𥜣 𥜹 𢁰 𥜼 𠂍 𠃡 𢁭 𤈬 𤍚 𥝄