B03315 【糈】        

字號

B03315

正字

【糈】米-09-15

音讀

ㄒㄩˇ

釋義

糧食。說文解字:「糈,糧也。」如:「餉糈」。史記
 .卷一二九.貨殖傳:「醫方諸食技術之人,焦神極能
 ,為重糈也。」
 祭祀神的精米。楚辭.屈原.離騷:「巫咸將夕降兮,
 懷椒糈而要之。」史記.卷一二七.日者傳:「夫卜而
 有不審,不見奪糈。」司馬貞.索隱:「糈者,卜求神
 之米也。」
𤴁  𤕟 𤕠 𥿇  𠤘 𥎲 𦬦  𢖴 𤴸 𤶔 𤶫 𤶣  𤵇 𤸋 𠥻 𢇻 𤕺 𤕼 𤖏 𤶅 𤶥 𤻣 𥏂 𥏴 𥐃 𤖉 𤵣   𤻴 𦙭 𤵜 𤺋  𤵁 𤸟 𤶨    𤷁  𤵛 𤹦  𤷠    𤷂  𤸆 𠈴 𤶢  𤺝  𤺹 𤻈