A00063 【亨】



     

字號

A00063

正字

【亨】-05-07

音讀

(一)ㄏㄥ (二)(又音)ㄏㄥˊ (三)ㄆㄥ (四)ㄒ|ㄤˇ

釋義

(一)ㄏㄥ
通達、順利。如:「萬事亨通」。易經.坤卦.彖曰:「
 含弘光大,品物咸亨。」

(二)(又音)ㄏㄥˊ
(一)之又音。

(三)ㄆㄥ
煮。為「烹」的本字。廣韻.平聲.庚韻:「亨,煮也。
 俗作『烹』。」周禮.天官.內饔:「割亨煎和之事。」
 鄭玄.注:「亨,煮也。」

」之異體。

(四) ㄒ|ㄤˇ
」之異體。




 𧽯 𧽿 𧽷 𧽼 𧾂 𧽾 𧾬 𧼞 𧽽 𨅜 𧽹 𧾁 𧾓 𧽶 𧾍 𧾑 𧾞 𧾔 𧾎  𧾐 𧾠 𧾙 𧾚 𧾛 𧾥 𧾤 𧾢 𧽭 𧽳 𧾣 𧾫 𧾨 𢖘 𢖙 𧽺 𧾩 𧾝 𧾮 𧾯 𧾰 𧾱 𧼚 𧾵 𧾶 𧾻 𧾹 𧿀 𧿉 𧿆 𧿅 𨁳 𧿦 𧿯 𧿓 𧿙 𧿔  𧿳   𧿕 𧿝 𧿚 𧿗 𧿷  𧿴 𧿻 𧿽   𤝞 𧿹 𧿵 𨀔