B03452   

字號

B03452

正字

糸-09-15

音讀

ㄗㄨㄥ

釋義

在古代幅規定為二尺二寸(約今尺一點五尺)中,含八十
 根經紗曰。廣韻.平聲.東韻:「,縷也。」史記
 .卷十一.孝景本紀:「令徒隸衣七布。」張守節.
 正義:「,八十縷也。」
罟:一種細密魚網。集韻.平聲.東韻:「,爾雅
 :『罟謂之九罭。』郭璞曰:『今百囊罟。』」
𤜌 𤜑  𠧐  𤛂 𤛲 𤛽  𤞿 𤟉  𤝏  𢔟  𤜴 𤝨 𤟊 𤣛  𤞜 𧳏  𤝟 𥜿 𥝃 𥝈 𥝋 𦦻 𤝺 𤞾  𤣋 𤣍 𤣤   𤞸 𧱁 𤞹 𧲾 𤞯   𤝼 𤠥 𤠹 𤢻 𥺈    𪊴 𧳚  𤟝  𤟐   𤜺