A00729 【困】 

字號

A00729

正字

【困】囗-04-07

音讀

ㄎㄨㄣˋ

釋義

艱難痛苦。如:「艱困」、「窘困」、「困境」。史記
 .卷八十四.屈原賈生傳:「而齊竟怒不救楚,楚大困
 。」
 窮苦。如:「貧困」、「窮困」。史記.卷六十二.管
 晏傳:「吾始困時,嘗與鮑叔賈,分財利,多自與。」
 疲倦、疲乏。如:「困倦」、「困頓」、「形疲神困」
 。宋.蘇軾.和子由澠池懷舊詩:「往日崎嶇還記否?
 路長人困蹇驢嘶。」

陷在艱難困苦里,或受環境、條件等因素限制住。如:
 「為病所困」、「被這個問題困住了!」宋.曹勛.望
 太行詩:「一生困塵土,半世走阡陌。」
 包圍、圍住。如:「圍困」。漢.李陵.重報蘇武書:
 「昔高皇帝以三十萬眾,困于平城。」

易經卦名。六十四卦之一。坎()下兌()上。易經
 .困卦.象曰:「澤無水,困。君子以致命遂志。」

」之異體。
𪄷 𪅋 𪅀 𪇠 𪄭 𪄳 𪍇 𪄶 𩀦 𪄹 𨿰 𩀯  𪅈 𪆫 𪅹 𪆀 𪅿 𩀶 𪅼 𪅵 𪅻 𪆂 𩁋 𪆺  𪆖 𩀸 𩀴 𩿜   𪅺 𩀵 𪆨  𪅲 𩀷 䳿 𪆈 𪆋 𪇂 𪆑 𪆳 𪆿 𪇉 𩁎 𪆲 𪇁 𪆯 𪆴 𪆰 𪆶 𪆷 𪆻 𩁏 𪆱 𪇡 𪇗 𩁡 𪇕 𪇒 𪇘 𪆇 𪇖 𪇜 𪇓 𪇑 𪈧 𪇷 𪈟 𪇳 𪈁 𪇵 𪇯 𪇴 𪈛 𪇭 𪇲 𪇱 𪇹 𪈐