A00729 【困】 

字號

A00729

正字

【困】囗-04-07

音讀

ㄎㄨㄣˋ

釋義

艱難痛苦。如:「艱困」、「窘困」、「困境」。史記
 .卷八十四.屈原賈生傳:「而齊竟怒不救楚,楚大困
 。」
 窮苦。如:「貧困」、「窮困」。史記.卷六十二.管
 晏傳:「吾始困時,嘗與鮑叔賈,分財利,多自與。」
 疲倦、疲乏。如:「困倦」、「困頓」、「形疲神困」
 。宋.蘇軾.和子由澠池懷舊詩:「往日崎嶇還記否?
 路長人困蹇驢嘶。」

陷在艱難困苦里,或受環境、條件等因素限制住。如:
 「為病所困」、「被這個問題困住了!」宋.曹勛.望
 太行詩:「一生困塵土,半世走阡陌。」
 包圍、圍住。如:「圍困」。漢.李陵.重報蘇武書:
 「昔高皇帝以三十萬眾,困于平城。」

易經卦名。六十四卦之一。坎()下兌()上。易經
 .困卦.象曰:「澤無水,困。君子以致命遂志。」

」之異體。
𢒾 𢒽 𢓐 𢓀 𢓃 𢓄 𢓆 𢓖 𢓒 𢓏 𢓗 𢓟  𢓞 𢓣 𢓢 𢓜  㣣 𢓮 𢓳 𢖊 𢓰 𢓱 𢕝 𢓵 𠍧 𧻺 𢔆 𢔑 𢔈 徚 𧗸 𢔪 𢔁 𢔂 𢔊 𢔇 𢔧 𢔡 𢔠 𢕃 𢔥 𧼫 𢔤 𨔩 𢔱 𢔘 𢔣 𢔝 𧼰 𧼶 𨔨 𢔢 𢕎 𢔴 𢕍 𢔲 𢕚 𢕔 𢕑 𢕓 𢕞 𢕘 𢕙 𢕮 𢕫 𢕭 𢕯 𢕪 𢕺 𢖄 𢕻 𨗧  𢖎 𢖈