B03646 【胯】      

字號

B03646

正字

【胯】肉-06-10

音讀

ㄎㄨㄚˋ

釋義

腰側與大腿之間的部分。說文解字:「胯,股也。」段
 玉裁.注:「合兩股言曰胯。」如:「胯下之恥」。
 古代腰帶上的飾物。新唐書.卷九十三.李靖傳:「靖
 破蕭銑時,所賜于闐玉帶十三胯,七方六刓,胯各附環
 ,以金固之,所以佩物者。」
𢘧 𦓏    懲  𢛔 懶   𢝝   𢡔    𡕆  𤕈  𢍻 𢦛 𢦦  成 𢦩 𢌵 𢦶 𢦬 𠨂 𢦐 𢦓 𢦖 𢦠 𨈟 𩇶 𢈿 𢦙  𠋰 𡠽 𢦫 𩒛 戛  𢧢  𢨐 𠃲 𠛍 𢧵 𢷿 𠝧 𠞨 𡠢 𡭁 𢑕 𣩍 𦐱 𡃣  𣥎 𣥭