B03821 【苫】  

字號

B03821

正字

【苫】艸-05-09

音讀

ㄕㄢ

釋義

覆蓋。宋.陸游.幽居歲暮詩五首之五:「刈茅苫鹿屋,
 插棘護雞棲。」西游記.第三十七回:「你那衣服,半邊
 苫身,半邊露臂。」

以草編成的覆蓋物。清.汪中.先母鄒孺人靈表:「再
 徙北城,所居止三席地,其左無壁,覆之以苫。」
 以草編成的墊蓆,居喪時使用,以示哀戚。儀禮.喪服
 :「居倚廬,寢苫枕塊,哭晝夜無時。」賈公彥.疏:
 「外寢苫者,哀親之在草。」
𧗋 𧗇 𧗒 𧗖  𧗦 𧗩 𧗫 𧗴  𧘈 𥾍 𧘏 𧘍 𧘓 𧜕 𧘑 𧘜 𧘐 𧘩 𧘳 𧘮 𧘞  𧘨 𧙧 𧙒 𧘢 𧘥 𧘧 𧘷 𧘽 𧙃 𧙑 𧙉 𧙀 𧙈  𧝂 𧙅 𧙛 𧙟     𥿌 𧙝 𧙆 𧙯 𧙭 𧙾 𧙬 𧙡 𧙣  𧙫 𧙞  𧘾 𧙁 𧚤 𧛧 𬡖 𧚐 𧚡 𧚁 𧚅 𧙮 𧚂 𧚆 𧚏  𧚑