A00743 【在】                

字號

A00743

正字

【在】土-03-06

音讀

ㄗㄞˋ

釋義

存、存活。如:「健在」、「精神永在」。論語.學而
 :「父在,觀其志;父沒,觀其行。」
 居於、處於。如:「在任」、「在位」、「在職進修」
 。易經.乾卦.九三:「是故居上位而不驕,在下位而
 不憂。」
 決定、依靠。如:「事在人為」、「謀事在人,成事在
 天。」
 觀察。書經.舜典:「在璿璣玉衡,以齊七政。」禮記
 .文王世子:「食上必在視寒暖之節。」

表示動作正在進行。如:「我在聽音樂。」、「妹妹在唱
 歌。」

表示時間。如:「他喜歡在晚上看書。」
 表示處所、位置。如:「人生在世」、「他不在家」。
 表示范疇。如:「在心理學方面的研究,他是個杰出的
 專家。」

居所、處所。漢書.卷六.武帝紀:「舉獨行之君子,
 徵詣行在所。」遼史.卷三十一.營衛志上:「無日不
 營,無在不衛。」
 姓。如晉代有在育。
 䑫 𦨼 𦩄 𦩹 𦨯 𦨾  𦩉 𦩈 𦨨 𦩜 𦩌  𦨘 𦪆 𦩋 𦩤 𦩲 𦩡 𦩢 𦩬 𦩠 𦩝 𦩞 𦩣 𦩧 𦩵  𦪮 𦪸 𦫅 𦩊 𦩸 𦩼 𦩴 𦩙 𦩶 𥰥 𦪥 𦪓 𦪲 𦪇 𦪋  𦪊 𦪍  𦪎 𦪈 𣘢 𦪰 𦪔 𦪝 𦪚 𦪧 𦪕 𦪒 𦪜 𦪖 𦪙 𦪭 𦪬 𦩥  𦪫  𦪱 𦪶 𦪽 𦪾 𦪿  𦫆 𦫦