B03940 【葧】 

字號

B03940

正字

【葧】艸-09-13

音讀

ㄅㄛˊ

釋義

花蕊。明.張自烈.正字通.艸部:「花蕊也,通作勃
 。麻花俗作『麻勃』,即麻蕊也。」
 同「荸」。見「荸薺」。
 ※荸薺:
  植物名。莎草科烏芋屬,多年生草本。生於濕地或沼
  澤。地下莖呈球形,皮黑而厚,肉白,可供食用。或
  稱為「葧薺」、「馬蹄」、「鳧茨」、「鳧茈」、「
  地栗」、「烏芋」。

茂盛。同「勃」。如:「蓊葧」。
𤸖 𤸈 𤸉 𤸀 𤴴 𤴺 𤵔 𤵡 𤷼 𤸓 𤸒 𤸔  𩩭 𤸊 𤷽 𤸑 𤹫 𩠾 𤸩 𤸗 𤺇 𤸻 𤷻 𤺀  𤸸 𤸹 𤸷 𤺽 𤸮 𤸴 𤸵 𤵗 𤸱 𤸙 𤸲 𤹛 𤸯 𤸫 𤸳 𤸼 𤸘  𤺚 𤸪 𤸞 𤹞 𤹧 𤹤 𤼆 𤹨 𤹥  𤶊 𤷜 𤸌 𦝴 𤹴 𤻢 𤹩 𤹝 𢋧 𤻗 𤻳 𤼠 𤹡 𤹣 𤹢  𤺌  𤺔 𤺷 𤺗 𤺓 𤺖 𤺆