B04029 【蔪】  

字號

B04029

正字

【蔪】艸-11-15

音讀

(一)ㄐ|ㄢˋ (二)ㄕㄢ (三)ㄐ|ㄢ

釋義

(一)ㄐ|ㄢˋ
蔪苞:草木叢生滋長的樣子。說文解字:「蔪,艸相蔪苞
 也。」

(二)ㄕㄢ
割除、去除。漢書.卷四十八.賈誼傳:「故蔪去不義諸
 侯,而虛其國。」

(三)ㄐ|ㄢ
蔪蔪:麥子長出花穗的樣子。尚書大傳.卷二.微子:「
 (微子)過殷故墟,見麥秀之蔪蔪兮。」
𤣛  𤞜 𧳏  𤝟 𥜿 𥝃 𥝈 𥝋 𦦻 𤝺 𤞾  𤣋 𤣍 𤣤   𤞸 𧱁 𤞹 𧲾 𤞯   𤝼 𤠥 𤠹 𤢻 𥺈    𪊴 𧳚  𤟝  𤟐   𤜺  𤟶 𤡜 𤟻     𧽪   𧳵    𤟫 𤡗