B04089 【薏】   

字號

B04089

正字

【薏】艸-13-17

音讀

|ˋ

釋義

蓮子中心的胚芽,味甚苦。爾雅.釋草:「荷,芙蕖,
 ……,其實蓮,其根藕,其中的,的中薏。」邢昺.疏
 引陸璣曰:「的中有青為薏,味甚苦。」
 見「薏苡」。
 ※薏苡:
  植物名。禾本科薏苡屬,一年生草本。葉狹長,有平
  行脈,實橢圓,仁白色,可作粥飯,并可入藥。或稱
  為「實」。
𠞱  𠝱 𠞘 𠞻 𠟴 𠞮 𦞛 𠞭 𠞿 𠞾 𠞧 𠟈 𠞪 𠟃 𠟂 𠟍 𠟋 𠟕 𠟆 𠟉 𠞂 𠟒 𠟌 𠟗 𠟓 𠟊 𠟖  𨭖 𠟨 𠠢 𠟦 𠟩 𠟰 𠟪 𠟧 𠟼 𠠄 𠠁 𠠃 𠟜  𠠀 𠠎 𠠛 𠠰 𠠐 𠠏 𠠍 𠠗 𠠜 𠠝 𠟄 𠠠  𠠪 𠠮 𠠯 𠠳 𠠸 𠠶 𠚲 𠠷 𠠹  𠠻 𠡁  𠡄   𠡮 𠡬