B04527 【褌】   

字號

B04527

正字

【褌】衣-09-15

音讀

ㄎㄨㄣ

釋義

舊稱褲子為「褌」。如:「紅褌」、「青布褌」。史記.
 卷一一七.司馬相如傳:「相如身自著犢鼻褌,與保庸雜
 作,滌器於市中。」晉書.卷四十九.阮籍傳:「君子之
 處域內,何異夫蝨之處褌中乎?」
 𧭾  𧬈 𧬊 𧪷 𧬜 𤔪  𧬧 𧬨 𧭡 𧮇 𧮏 𧮚 𧭴 𧬬   𧭈 𧭓 𧬐 𧭚 𧭏  𧮅 𧭮 𧭎 𧭕 𧭔 𧭛 𨑂 譿 𧭟 𧭋 𧭤 𡅜 𧮔 𧭜 𧭝 𧭥 𧭣 𧭞 𧭼 𧬎 𧭻 𧭹 𧭽 𧭆 𧮄 𧮓 𧮊 𧮝 𧮞 𧮙 𧮫 𧮭 𧮱 𧮵 𧮶 𧯂 𧯁 𧮽 𧮺 𧮻 𧮼 𧯀 𧯌 𧯔  𧯐 𧯍 𧯏 𧯕