B04691 【諶】   

字號

B04691

正字

【諶】言-09-16

音讀

ㄔㄣˊ

釋義

相信、信賴。書經.君奭:「天命不易,天難諶。」詩經
 .大雅.蕩:「天生蒸民,其命匪諶。」毛亨.傳:「諶
 ,誠也。」

忠誠、誠信。漢書.卷一○○.敘傳上:「觀天罔之紘
 覆兮,實棐諶而相順。」顏師古.注:「賦言天道惟誠
 是輔,惟順是助。」
 姓。如漢代有諶仲望。

確實。楚辭.屈原.九章.哀郢:「外承歡之汋約兮,諶
 荏弱而難持。」
  𠵢 𠵂 𠴼  𠺓 𠵃 𠶫 𠵹 𠵪 𠴱 𠴻  𠳁   𠴳 𠴷 𠴧 𠶨 𠴶 𠶵 𠴺 𠴸 𠶱 𠶬 𠶰 𠶷 𠷖 𠲰 𠷁 𠷇 𠹂 𠷄 𠶲 𠸻  𠶾   𠷋  𠷀 𠷑  𠸳 𠷉 𨔗  𠷾 𠷙 𠷚 𠸭 𠷍 𠶸 𠷂 𠷊 𠷈 𠻜 𠸲 𠷒 𠸱 𠷓 𠸮  𠷞 𠹁  𠹋 𠹔