B04757 【讄】   

字號

B04757

正字

【讄】言-15-22

音讀

ㄌㄟˇ

釋義

累功德以祈福。或作「誄」。說文解字:「讄,禱也,
 功德以求福也。」段玉裁.注:「讄,施于生者以求福;
 誄,施于死者以作謚。」
同「誄」,指文類之一,用來哀悼死者的文章。集韻.上
 聲.旨韻:「讄,通作誄。」明.張自烈.正字通.言部
 :「讄,同誄。」

」之異體。
  𪄫 𪇝 𨿕 𨾳 𩀑 𪀙 𪃪 𨿓  𨿗 𪀈  𨿶 𨿬 𪂴 𨿩 𨿲 𪂚 𨿣 𪅾 𨿫   𨿧 𨿥 𪀣 𪈓 𪈅 𪈢 𨿮 𪆆 𪄄 𪀢 𨿴 𨿱  𪁌  𨿵 𪂃 𨿯 𩁟 𪇺 𩀆  𨿪  𪃠 𪄠 𩀉  𩀊 𩀀  𨿎 𩀎 𪂿  𩀇