B04807 【貒】         

字號

B04807

正字

【貒】豸-09-16

音讀

ㄊㄨㄢ

釋義

一種外形似豬的動物。即豬獾。體形肥大,行動遲鈍。短
 尾、尖嘴,擅掘洞,穴居。明.張自烈.正字通.豸部:
 「貒,豬獾,一名獾,狀似小豬,體肥,行鈍,穴居,
 足尾短,褐毛,尖喙,能孔地,食蟲肉。」
    𠊔 𠊧   𠐱 𣉙 𠉧  𢔋 𠊣 𠉶 𠉬 𠉤 𠊥  𧧖 𠈰 𠉣 𠊦   𠊲  𠋩 𠋧 𠎲 𠉩 𠋖   𠋬 𠋝  𠊰 𠊵 𠊬 𠍠 𠋡 𠌡    𠋲 𠌉 𦴐 𠋸 𠋕 𠌖   𠋳 𠊾 𨾎 𠋵 𠊒 𠋻 𠋏 𠋷 𠋯 𠌢 𠈻 𠌁 𠌋