B05216 【酇】  

字號

B05216

正字

【酇】邑-19-22

音讀

ㄗㄢˋ

釋義

周代地方行政組織之一,百家聚居一處稱為「酇」。周
 禮.地官.遂人:「五家為鄰,五鄰為里,四里為酇。
 」
 縣名。漢置,南朝梁時廢,約在今湖北省光化縣舊縣北
 。
𤹥  𤶊 𤷜 𤸌 𦝴 𤹴 𤻢 𤹩 𤹝 𢋧 𤻗 𤻳 𤼠 𤹡 𤹣 𤹢  𤺌  𤺔 𤺷 𤺗 𤺓 𤺖 𤺆 𤺅 𤺏 𤺩 𤻁 𤺐 𤺸 𤺉 𤻄 𤻆 𤺼 𤻃 𤻅 𤺻 𤺾 𤻝 𤺜  𤻜 𤻙 𤻘 𤻱 𤺿 𤻶 𤻷 𤼃 𤼂 𤼅 𤼁 𤼀 𤼍 𤼌 𤼋 𤼗 𤼟 𤼤 𤼒 𤼘  𤼢 𠇿 𣥠 𤼱 𤼾 𤽁 𤽆 𤽂 𤽇 𤽌 𤽊 𤽉