B05294 【釿】

無收錄異體字

字號

B05294

正字

【釿】金-04-12

音讀

(一)|ㄣˊ (二)ㄐ|ㄣ

釋義

(一)|ㄣˊ
砍斫。說文解字:「釿,劑斷也。」段玉裁.注:「謂以
 斤斧之屬制斷金鐵之物。」

見「釿鍔」。
 ※釿鍔:
 器物凹下的地方稱為「釿」,凸起的地方稱為「鍔」
  。
 邊界。或作「垠咢」。

(二)ㄐ|ㄣ
」之異體。
 𦆋 𦅿 𦅵 𦅶 𦅼 𦅸 𦆤 𦆟 𦆞 𦆦 𦅂 𦇑 𦷞  𦇬 𦆻 𦈁 𦇘 𦇗 𦇛 𦇔 𦇾 𦇖 𦇙 𦇧 𠫈 𦆡 𦆢  𦇱 䌴 𦇽 𦇺 𦇸  𦅉 𦆂 𦈅 𦈣 𦈦 𦈨 𢻂  𤲑  𦈮 𦈲 𦈰 𦈬 𦈸 𦈺 𦉉 𦈴 𦉐 𤮫 𦉎 𦉝 𦉟 𦉢 𦉣 𨯻 𦉙 𦉧 𦉬 𦉹 𦊋 𦊈 𦊂 𦊍  𦊫 𦊃 𦊜 𦊘