B05398 【鍉】

無收錄異體字

字號

B05398

正字

【鍉】金-09-17

音讀

(一)ㄉ| (二)ㄉ|ˊ (三)ㄔˊ (四).ㄕ

釋義

(一)ㄉ|
歃血器。廣韻.平聲.齊韻:「鍉,歃血器。」後漢書
 .卷二十三.隗囂傳:「祝畢,有司穿次于庭,牽馬操
 刀,奉盤錯鍉,遂割牲而盟。」
 中醫九針之一。見「鍉針」。
 ※鍉針:
  古代中醫應用九種不同形狀和用法的針,稱為「九針
  」。鍉針為九針之一,針體粗大而鈍尖,多用於治療
  血脈病及熱病。

(二)ㄉ|ˊ
箭鏃、箭頭。同「鏑」。漢書.卷三十一.項籍傳:「墮
 名城,殺豪俊,收天下之兵聚之咸陽,銷鋒鍉鑄以為金人
 十二,以弱天下之民。」

」之異體。

(三)ㄔˊ
開鎖的用具。同「匙」。明.張自烈.正字通.金部:「
 鑰以閉戶,鍉以啟鑰,鎖腹有須,鍉入內,鉤合其須則鑰
 開。」

」之異體。

(四).ㄕ
」之異體。
  𢮨 𢰁 𢰋 𧽢   𠬪 𢶏 𢸂 𢿖 𢷾 𢶎  𢷶  𢴱    𢵃 𢷝 㧿 𢰑  𢳆 𢶗 𢴸  𢶁  𢴺       𢱪  𢱴 𢸃  𧣫  𢵿  𢷤       𨘓   𢺇