B05412 【鎒】    

字號

B05412

正字

【鎒】金-10-18

音讀

ㄋㄡˋ

釋義

田器,通「」、「耨」。說文解字:「,薅器也。鎒
 ,或從金。」段玉裁.注:「從木者主柄,從金者主刃。
 」莊子.外物:「春雨日時,草木怒生,銚鎒於是乎始修
 。」
除草。玉篇.金部:「鎒,除草也。」淮南子.說山:「
 治國者若鎒田,去害苗者而已。」

」之異體。
 𥞃  𥤀 𥞄 𥞞  𥝭   𠞜 𥟸 𥟜 𥣭 𥞘 𥹞  𥞅 𥞛 𥞸 𥞜 𥟅 𥞚 𥞱 秿 𥠵 𥡨 𥞵 𥞺 𧆇 𪌭 𦓾 𥞲 𥞴 𥟾  𥟐  𥟓  𥤁 𦽑 𥞯 𥟚 𥟎 𥟒    𪎂  𥟔 𥟘 𥟗 𥟕 𡈷 𥟻 𥟍 𥟺 𥞩  𥟖