B05469 【鑮】        

字號

B05469

正字

【鑮】金-17-25

音讀

ㄅㄛˊ

釋義

樂器名。即大鐘。儀禮.大射:「笙磬西面,其南笙鍾
 ,其南鑮,皆南陳。」鄭玄.注:「鑮,如鍾而大,奏
 樂以鼓鑮為節。」
 鋤田的農具。漢.劉熙.釋名.釋用器:「鑮,亦鋤類
 也。」
 抱  𢳉      𢺰 𡴬 𢫶 𢮠 𢰛 𢳎 𢴽 𢷎 𢹄 𣬊 𣬓 𨀪  拼 𢂑 𢩮  𢮌 𡲝 𢫾  𡏈 𢮋 𢬸   𢬹  𢮙  𢭋    𤚿 𤚾  𢮖    捐 挽 𢰓 𢚂 𢲖 𢰇     𢲘