A00832 【壬】    

字號

A00832

正字

【壬】士-01-04

音讀

(一)ㄖㄣˊ (二)ㄨㄤˊ (三)ㄨㄤˋ (四)ㄩˋ

釋義

(一)ㄖㄣˊ
天干的第九位。
 姓。如明代有壬士亨。

奸佞。書經.皋陶謨:「何畏乎巧言令色孔壬。」
 盛大。詩經.小雅.賓之初筵:「百禮既至,有壬有林
 。」毛亨.傳:「壬,大;林,君也。」

(二)ㄨㄤˊ
」之異體。

(三)ㄨㄤˋ
」之異體。

(四)ㄩˋ
」之異體。
 𥷄 𥶽  𥵸 𥵨 𥸀 𥷕 𥷗 𥶾 𥷙 𥷞 𥬍 𥷜 𥷨 𥷱 𥷫 𥷬  𥷼 𥷛 𥸉 𥸊  𥸗 𥸘 𥸡 𥸜 𥸣 𥸥 𥸧 籿  𥸬   𩚖 𥸴   𥸳 𥹍 𥹈 𥹅 𥽘 𩱵 𩱷 𥹂 𥹉 𥹤 𥹊 𥹇 𥹁 𥹌 𥹆 𥹜 𥹚  𥻏 𥹷   𥹸  𥹻 𥻪 𥼢 𥹳 𥹲 𥹵 𥹶  𥹼 𥹾 𥹽 𥻖 𥽊