B05602 【靃】 

字號

B05602

正字

【靃】雨-16-24

音讀

ㄏㄨㄛˋ

釋義

鳥雨中疾飛聲,亦泛指疾速聲。通「霍」。說文解字:「
 靃,飛聲也。從雨、雔。雨而雔飛者,其聲靃然。」逸周
 書.商誓:「王曰:靃。」朱右曾集訓校釋:「靃,急疾
 聲也。」
露。玉篇.雨部:「靃,露也。」
靃靡:草木萎弱或隨風偃拂貌。廣韻.上聲.紙韻:「靃
 ,靃靡,草木弱貌。」楚辭.劉安.招隱士:「青莎雜樹
 兮薠草靃靡。」玉逸.注:「隨風披敷。」
靃靃:細貌。集韻.上聲.紙韻:「靃,一曰:靃靃,細
 貌。」
  𢘄 𢥱 𢥡 𢟮     𢠳  𢟯     𢡄 憯   𢤳 𢡿 𢙀 𩿑   𢥦 𢥲 𠐣 𣢅 𤸕 𤺍  𢟶  𢠡 𢥼    𢘼  𢘅   𢥎    懞  𢤅  𢥓