A00836 【壽】                                                                                 

字號

A00836

正字

【壽】士-11-14

音讀

ㄕㄡˋ

釋義

長久、長命。如:「福壽雙全」。詩經.小雅.天保:
 「如月之恒,如日之升,如南山之壽,不騫不崩。」莊
 子.人間世:「是不材之木也,無所可用,故能若是之
 壽。」
 年齡。左傳.僖公三十三年:「爾何知中壽,爾墓之木
 拱矣。」
 生日。如:「祝壽」。
 姓。如清代有壽山。

以金、帛贈人或對尊長敬酒祝賀均稱為「壽」。史記.卷
 六.秦始皇本紀:「始皇置酒咸陽宮,博士七十人前為壽
 。」

生前預為死後準備裝殮用的。如:「壽衣」、「壽木」。
𧅡 𧃐 𧀿 𧄎 𧄐 𧄑 𧄓 𧄻 𧄹 𧄿 𧆃 𧅋 𧅃 𧅀 𧅻 𣡺 𦶖 𧅆 𧅇 𧄼 𧄾 𧄽 𧅘 𧄨 𧅄 𧅗 𧅖 𧄞 𧄷 𧅚 𧅰 𧅮 𧅺 𧆔  𧄶  𧆉 𧆐 𥽇 𧆏 𧅼 𧆕 𧆙 𧆓 𧆘 𧇁  𧆦 𧆫 𧇕  𧇇  𧆽 𧇅 𧇻 𧆲 𧆻 𧇉 𧈆  𧆺 𧇓 𧇱 𧇠 𡰐 𧇡 𧇞  𧇟 𧇢 𧈒 𧇜 𧇬 𧇦  𧇃 𧇨