B05656 【韞】   

字號

B05656

正字

【韞】韋-10-19

音讀

ㄩㄣˋ

釋義

包藏、蘊含。文選.陸機.文賦:「石韞玉而山輝,水懷
 珠而川媚。」新五代史.卷三十四.一行傳.序:「自古
 材賢有韞于中而不見于外,或窮居陋巷,委身草莽。」
  𡵑  𡵛 𦘹 𡵜 𡵣  𡵙  𡵘 𡵚 𡵕 𡵖 𡶂   𡶎 𡶑 𡶙 𡶋 𡶐 𡶢 𡶈 𡶉 𡶄 𣶎 𡵮 𡶃 𡺬  𡶪   𡶭 𡶰  𡷫 𡼔 𡷔 𡶲 𡶯 𡶱 𡷓    𡷸 𡷖  𡷙 𡿊  𡷞 𡷕 𡷛 𡷡 𡷘   𡸉  𡷋