B05786 【駉】   

字號

B05786

正字

【駉】馬-05-15

音讀

ㄐㄩㄥ

釋義

牧馬的地方。說文解字:「駉,牧馬苑也。」
 駿馬。廣韻.平聲.青韻:「駉,駿馬也。」
 詩經魯頌的篇名。共四章。根據詩序:「駉,頌僖公也
 。」為頌揚僖公牧馬極盛之詩。首章二句為:「駉駉牡
 馬,在坰之野。」駉駉,肥大貌。坰,遠郊之野也。

馬肥壯的樣子。詩經.魯頌.駉:「駉駉牧馬,在坰之野
 。」毛亨.傳:「駉駉,良馬腹干肥張也。」
 邔 𨚂     𨚍 𨚠 𨛧  郱    𨝁  𨚨 𨜸 𨜹 𨜦  𨵒    𨙼  𡎽  𨜋 𠜗 𨚥 𨛠 𨜪 𨞇      䧦  𨞉  𨞅  𨜯     𡗌 𨛴