B05895 【髽】      

字號

B05895

正字

【髽】髟-07-17

音讀

ㄓㄨㄚ

釋義

見「髽髻」。
 ※髽髻:
 將頭發梳攏盤結於頭頂所成的髻,為女孩或女仆所梳的
 發式。亦作「抓髻」。

古代婦女在守喪期間把麻布加在頭發里挽成髻。左傳.襄
 公四年:「國人逆喪者皆髽,魯於是乎始髽。」儀禮.士
 喪禮:「婦人髽于室。」
𩱎 𩱣 𩱄 𩱊 𩱇 𩱍 𩱒 𩱙 𩱢 𩱓 𩱘 𩱝 𩱚 𩱜 𩱨 𢐨 𤑵 𩱈 𩱥 𩱴 𩲁 𩲃 𩲄 𩱽 𩱾 𩲎 𩲍 𩲊 𩲋 𩲌 𩲏 𩲜 𩲬 𩲹 𩲳 𩲣 𩳱 𩴋 𩲦 𩲥 𩲫 𩳂 𩳦 𩲢 𩲪 𩲩 𩲧 𩲻 𩳆 𩳅 𩳇 𩳋 𩲨 𩳈 𩲾 𩳁 𩲽 𩳌 𩳐 𩴔 𩳒 𩳍 𩳓 𩳡 𩳎 𩳕 𩳝 𩳔 𩳏 𩳯 𩳢 𥚫 𩴀 𩳤 𩲼 𩳰 𩳨 𩳲 𩳧  𩴟 𩳥 𩳵 𩳖 𩳸 𩴃 𩳶 𩴉 𩴍 𩴙 𩴐