B05895 【髽】      

字號

B05895

正字

【髽】髟-07-17

音讀

ㄓㄨㄚ

釋義

見「髽髻」。
 ※髽髻:
 將頭發梳攏盤結於頭頂所成的髻,為女孩或女仆所梳的
 發式。亦作「抓髻」。

古代婦女在守喪期間把麻布加在頭發里挽成髻。左傳.襄
 公四年:「國人逆喪者皆髽,魯於是乎始髽。」儀禮.士
 喪禮:「婦人髽于室。」
  𠈾 𡨔 𡨧 𡪤 𠕛 𡧱 𡨟 𤇵 𠖔 𡧚 𡩙 𡩅 𡩀   𣆺 𠕺     𡨥 𡯷 𢽉 𥦆 𥦲 𡓵 𡩪 𡩟 𢁐 𦦚  𡧘 𡧯 𡨜 𡨁 𢚍 𥤽 𥥒 𧧌 宿 𡩤 𡪴  𡪖 𡶇 𢛬 𡫜 𡫮 𣽬  𡪾  𥧴 𡖶  𡨴 𡩬 寧 𡬛 𠆣 𡩼 𧵿 𡽐 𡽦