B05916 【鬤】      

字號

B05916

正字

【鬤】髟-17-27

音讀

ㄖㄤˊ

釋義

發亂貌。玉篇.髟部:「鬤,亂發。」楚辭.景差.大招:
「豕首縱目,被發鬤只。」王逸.注:「鬤,亂貌也。」唐
.柳宗元.哀溺文:「發披鬤以舞瀾兮,魂倀倀而焉游。」
𧐔  𧐶 𧏻 𧐞 𧎲 𧐟 𧐎 𧐱 𧑀 𧑳 𧐗 𧐈 𧐓 𧑌 𧑗 𧒫 𧑚  𧕎 𧑒 𧑐 𧑔 𧑡 𧑜 𧑅 𧑊 𧑋 𧑑 𧑍 𧑫 𧓼 𧉷 𧒁 𧒑 𧎽 𧑦 𧑝 𧑧 𧑖 𧒈 𧑤 𧑉 𧑎 𧔁 𧕢 𧒽 𧒜 𧓞 𧔽 𧒗 𧒖   𧖇 𧒝 𧒨 𧓋 𧓘 𧓝 𧓓 𧓐 𧓕 𧓖 𧓺 𧓴 𧓻 𧔎 𧓾 𧔂 𧒡 𧔃 𧔵 𧔏 𧊝