B06040 【鳲】   

字號

B06040

正字

【鳲】鳥-03-14

音讀

釋義

見「鳲鳩」。
※鳲鳩:
 布谷鳥。爾雅.釋鳥:「鳲鳩,鴶鵴。」郭璞.注:「
 今之布谷也,江東呼為獲谷。」或作「尸鳩」。
 詩經曹風的篇名。共四章。根據詩序:「鳲鳩,刺不壹
 也。在位無君子用心之不壹也。」首章二句為:「鳲鳩
 在桑,其子七兮。」
 𥊪 𥈸 𥈾 𥉛 𥍂 𥉓 𥈕  𥉜 𥉇 𥉅 𥈿 𥅥 𥈔 𥉊 𥉄 𥉝 𥆖 𥉌  𥉒 𥍁 𧢦 𥉰 𥉐 𥉘 𥉎 𥈽 𥉔 𥉃 𥊇 𥂄 𥉁 𦋹 𥊉 𥉺  𥉽 𥉋   𥉸  𥉿 𥉷 𥉾 𩖇 𥉹 𥊻 𥍔 𥊫 𥊀 𥉻 𥆐  𥉼 𥉴 𥉈 𠊹 𥈌 𥉉 𥊕 𥊨 𥌿 𥉵  𥊸 𥌩 𦗟  𥊾  𥊴