B06040 【鳲】   

字號

B06040

正字

【鳲】鳥-03-14

音讀

釋義

見「鳲鳩」。
※鳲鳩:
 布谷鳥。爾雅.釋鳥:「鳲鳩,鴶鵴。」郭璞.注:「
 今之布谷也,江東呼為獲谷。」或作「尸鳩」。
 詩經曹風的篇名。共四章。根據詩序:「鳲鳩,刺不壹
 也。在位無君子用心之不壹也。」首章二句為:「鳲鳩
 在桑,其子七兮。」
 𤔹 𤔎 𠭟 𤔐 𤔒 𤔬 𤔣 𤔨 𤔱 𠥪 𦦪 𤕀  𤕚 𤕛 𤕞 𤕦 𠹣 𠽽 𤕧 𡄉 𤕪 𤕷 𤕾 𤗂 𤗇 𤖘 𤗸 𤖖 𤗶 𤖞 𤖗 𤖢 𤖪 𤖬  𤖳 𤖷 𤖺 𤖻  𤗀 𤗁 𤗍 𤗏 𤖯 𤗈 𤗎 𤗛 𤗚 𤗜 𤗘 牐 𤗠 𤗮 𤗳 𤗌 𤗩 𤗢 𤗫 𤗪 𤗨 𤗬 𤗯 𨻵 𤗷 𤗴 𤗵 𤗺 𤗻 𤗿 𤘃 𤘌 𤘔    𤘣 𤘠 𤘞 𤘟 𤘜