B06040 【鳲】   

字號

B06040

正字

【鳲】鳥-03-14

音讀

釋義

見「鳲鳩」。
※鳲鳩:
 布谷鳥。爾雅.釋鳥:「鳲鳩,鴶鵴。」郭璞.注:「
 今之布谷也,江東呼為獲谷。」或作「尸鳩」。
 詩經曹風的篇名。共四章。根據詩序:「鳲鳩,刺不壹
 也。在位無君子用心之不壹也。」首章二句為:「鳲鳩
 在桑,其子七兮。」
 𢟵 𢙳 𢙿  𢚋 𢚑 𢚎 𢚅  𢘵 𢘴 𢚿 𢞪 𢛨 𢘶 𢠻 𢜗 𢗒  𢛟 𢛔   𢛄 㤿 𢜰 𢛕  𢟦  𦖌 𢛍 𢛘  𢚀 𢛞  𢛛 𢛜 𢝍 𢛆 𢙰 𢛥 𢛖 𢛓 𢜖 𢠀 𢤊 𢜣 𢛮 𢛦  𢢕 𢜶  𢝀 𢝂 𢠿 𢜽 𢝄 𢜮 𢝞 𢜳  𢞳 𢝟 𠊭 𢗔 𢝉 𢢟 𢞇