B06040 【鳲】   

字號

B06040

正字

【鳲】鳥-03-14

音讀

釋義

見「鳲鳩」。
※鳲鳩:
 布谷鳥。爾雅.釋鳥:「鳲鳩,鴶鵴。」郭璞.注:「
 今之布谷也,江東呼為獲谷。」或作「尸鳩」。
 詩經曹風的篇名。共四章。根據詩序:「鳲鳩,刺不壹
 也。在位無君子用心之不壹也。」首章二句為:「鳲鳩
 在桑,其子七兮。」
 𨔩 𢔱 𢔘 𢔣 𢔝 𧼰 𧼶 𨔨 𢔢 𢕎 𢔴 𢕍 𢔲 𢕚 𢕔 𢕑 𢕓 𢕞 𢕘 𢕙 𢕮 𢕫 𢕭 𢕯 𢕪 𢕺 𢖄 𢕻 𨗧  𢖎 𢖈 𢖑 𢖏 𢖝 𢖤 𢖦 𢖧 𢖩  𢖬 𢖳 𢗃 𢖷 𢖺  𢗇  𢖵 𢗈 𢗲 𢘀 𢘨  𢗬 怀  𢗺 𢗹  𢜚 𢗿  𢘌 𢙋 𢡋 𢘉 𢘊 𢘏  𢦃 𧖂