B06040 【鳲】   

字號

B06040

正字

【鳲】鳥-03-14

音讀

釋義

見「鳲鳩」。
※鳲鳩:
 布谷鳥。爾雅.釋鳥:「鳲鳩,鴶鵴。」郭璞.注:「
 今之布谷也,江東呼為獲谷。」或作「尸鳩」。
 詩經曹風的篇名。共四章。根據詩序:「鳲鳩,刺不壹
 也。在位無君子用心之不壹也。」首章二句為:「鳲鳩
 在桑,其子七兮。」
 𢐂 𢐆 𢐄 𢐃 𢐊  𢐖 弿 𢐒 𢐔 𢐞 𢑁 𢏵 𢐛 𢐟 𢐦 𢐷 𢐳 𢐲 𢐠 𢐮 𢐾 𢐿 𢐬 𢑂 𢑈 𢑃 𡓭 𢑆 𢎠 𢑇 𢏉 𢑊  𢑓 𢑞 𧱈 𢑢 𢑦 𠭾 𠮇 𨽼  𢒉 𧴭 𢒝 𢒮 𤽖  𢒯 𢒲 𢒹 𢒾 𢒽 𢓐 𢓀 𢓃 𢓄 𢓆 𢓖 𢓒 𢓏 𢓗 𢓟  𢓞 𢓣 𢓢 𢓜  㣣 𢓮 𢓳 𢖊 𢓰