B06040 【鳲】   

字號

B06040

正字

【鳲】鳥-03-14

音讀

釋義

見「鳲鳩」。
※鳲鳩:
 布谷鳥。爾雅.釋鳥:「鳲鳩,鴶鵴。」郭璞.注:「
 今之布谷也,江東呼為獲谷。」或作「尸鳩」。
 詩經曹風的篇名。共四章。根據詩序:「鳲鳩,刺不壹
 也。在位無君子用心之不壹也。」首章二句為:「鳲鳩
 在桑,其子七兮。」
𡼌 𡾮 𡾱  𡾊 𡾋 𡿔 𡾼 𡾾 𡾽 𡻥 𡿐 𡿇 𡿏 𡿈 𡿑 𡿉  𡿖 𡾐 𡿕 𡿛 𡿝 𥗾 𡿠 𡿢 𡿥 𡿩 𡿪  𡿱 𢀖 𡿴 𡿯 𣅕 𤽃 𡿾 𡿿 𢀄 𢀊 𢀙 𢀘 𢀜  𢀶 𣢮 𦣤 𢁄 𢁂  𢁦 𢁒 𢁗 𢁢 𢁯 𢂻 𢁖 𢁕 𢄦 𢁤 𢁘 𢁚 𢒌 𢂠 𢂪 𦘒 𢁩 𢁱 𢁧 𢂍 𢁬 𢁮 𢁥 𢂵 𢁹 𢂏 𢁼 𢅔 𢁿 𢁻 𢂀