B06040 【鳲】   

字號

B06040

正字

【鳲】鳥-03-14

音讀

釋義

見「鳲鳩」。
※鳲鳩:
 布谷鳥。爾雅.釋鳥:「鳲鳩,鴶鵴。」郭璞.注:「
 今之布谷也,江東呼為獲谷。」或作「尸鳩」。
 詩經曹風的篇名。共四章。根據詩序:「鳲鳩,刺不壹
 也。在位無君子用心之不壹也。」首章二句為:「鳲鳩
 在桑,其子七兮。」
𢘊 𢘏  𢦃 𧖂    𢖲 𢙇      𢤆 𢘽 𢖪 𢚕  𢘸   𢙁 𢙮 𢘁 𢙈  𢙅 𢚗 𢚌 𢚁 𢙱 𢛎 𢚺 𢙺 𢡠 𢙾 𢛏   𢚻  𢟵 𢙳 𢙿  𢚋 𢚑 𢚎 𢚅  𢘵 𢘴 𢚿 𢞪 𢛨 𢘶 𢠻 𢜗 𢗒  𢛟 𢛔