B06040 【鳲】   

字號

B06040

正字

【鳲】鳥-03-14

音讀

釋義

見「鳲鳩」。
※鳲鳩:
 布谷鳥。爾雅.釋鳥:「鳲鳩,鴶鵴。」郭璞.注:「
 今之布谷也,江東呼為獲谷。」或作「尸鳩」。
 詩經曹風的篇名。共四章。根據詩序:「鳲鳩,刺不壹
 也。在位無君子用心之不壹也。」首章二句為:「鳲鳩
 在桑,其子七兮。」
  𥴭        𣖶 𨍎 𨎸   𣞚  𥰟 𣖁 𥃕  𣚞   𣕋  榿   𣓌  𣘒  𣔒 𣓞   𣚌  𣛲  𣞕   𣜃 𤍕 𥙫  槿   𣚉 𣕈 𣙁  𣛶