B06330 【龒】

無收錄異體字

字號

B06330

正字

【龒】龍-05-21

音讀

ㄌㄨㄥˊ

釋義

古龍字。或作人名。漢書.卷九十五.西南夷兩粵朝鮮傳:
「摎樂,其姊為王太后,首愿屬漢,封其子廣德為龒侯。」
顏師古.注:「晉灼曰:『龒,古龍字。』」

作「」形時,為「」之異體。
𤷄 𤷷 𤷆 𤷇 𤷖 𤷍 𤷉 𤸏 𤷹 𤷙 𤹬 𤻂  𤷘 𤺎   𤷎 𤷅 𤷕 𤷏 𤷔 𤷸 𤷿 𤸖 𤸈 𤸉 𤸀 𤴴 𤴺 𤵔 𤵡 𤷼 𤸓 𤸒 𤸔  𩩭 𤸊 𤷽 𤸑 𤹫 𩠾 𤸩 𤸗 𤺇 𤸻 𤷻 𤺀  𤸸 𤸹 𤸷 𤺽 𤸮 𤸴 𤸵 𤵗 𤸱 𤸙 𤸲 𤹛 𤸯 𤸫 𤸳 𤸼 𤸘  𤺚 𤸪 𤸞 𤹞 𤹧 𤹤 𤼆 𤹨