C00727 【劻】     

字號

C00727

正字

【匡】力-06-08

音讀

ㄎㄨㄤ

釋義

見「匡勷」。
※匡勷:
 急迫不安的樣子。唐.韓愈.劉統軍碑:「蔡卒幸喪,圍
 我許郛。新師不牢,匡勷將逋。」唐.白居易.渭村退居
 寄禮部崔侍郎翰林錢舍人詩:「樂天無怨嘆,倚命不匡
 勷。」
     𨧏           𠁃     𨦣  𨧨  𨦟             𧧱   𨭗  𣁙     𨭙 𨵭