C01240 

字號

C01240

正字

口-08-11

音讀

ㄕㄡˋ

釋義

口授。龍龕手監.口部:「,口也。」字匯.口部:「,同。」字匯.口部:「,口授。」清.顏元.存學編.卷一.明親:「以講論性命天人為受,以釋經注傳纂集書史為事業。」清.李塨.贈衡水劉生序:「若孔、孟為之親,而與張、程對難者。」
𢽏 𢽷 𢽊  𢽐 𢽂 𢽋 𢽃 𢽄 𢾣 𢽦 𢽲 𢽳 𢻾 𢽴 𢧈 𢽵 𢽶 𢾀  𢽭  𢽩 𢽧 𢽨 𢽝  𢽛 𢾐 𢾒 𢾚 𢻕 𢾛 𣪪 𢾜 𢾂 𢾝 𣪡 𢾤 𢾔 𢾃 𢾋 𢻗 𢾄  𢾬 𢾩 𢾺 𢾧 𢾳 𢾫 𣪱 𢾽 𢾱 𢿇 𢿕 𢿓 𢿡  𢿎 𢿈 𢿲 𢿞 𢿤 𢿸 𢿭 𢿳 𢿮 𣀑 𢿴 𢿵 𣪿 𢿽 𣪼 𣀀 𣀊 𧰋 𣀆 𣀏 𣀉