A00951 【婿】                 

字號

A00951

正字

【婿】女-09-12

音讀

ㄒㄩˋ

釋義

稱謂:
 稱女兒的丈夫。如:「女婿」、「賢婿」、「乘龍快婿
 」。南朝宋.劉義慶.世說新語:「裴散騎娶王太尉女
 ,婚後三日,諸婿大會。」
 妻子稱呼自己丈夫為「婿」。如:「夫婿」。唐.李商
 隱.為有詩:「無端嫁得金龜婿,辜負香衾事早朝。」
𪒹 𪒯 𪒿 𪓀 𪓃 𪒌 𪓄 𪓉 𪓊 𪓌 𪓏 𪓐 𪓛 𡳟 𪓞 𪓟 𪓩 𦦁 𪓥 𪓯 𪓮 𪓷 𪓹 𪓻 𪓼 𪓿 𪔆 𪔊 𪔋 𪔍 𪔘 𪔕 𪔣  𪔦 𪔬 𪔩 𪔪 䵿 𪔤 𪔧 𪔢 𪔰 𨲗 𥀼 𣫤 𪔶 𪔷 𪔺 𪕺 𪔼 𪕃 𪕁 𪔽 𪕀 𪔾 𪕈 𪔿 𪕛 𪕆 𪕎 𪕍 𪕙 𪕋 𪕚 𪕌 𪕒 𪕔 𪕓 𪕗 𪕘 𪕤 𪕝 𪕞 𪕩 𪕪 𪕨 𪕯 𪕫 𪕭 𪕮 𪕉 𪕱 𪕾 𪕹 𪕶