A00997 【孰】          

字號

A00997

正字

【孰】子-08-11

音讀

ㄕㄨˊ

釋義

成熟。熟的本字。說文解字:「孰,食飪也。」段玉裁.
 注:「後人乃分別熟為生熟,孰為誰孰矣。」

誰。論語.公冶長:「孰謂微生高直?」唐.杜甫.夏
 日李公見訪詩:「苦遭此物聒,孰謂吾廬幽?」
 何、什麼。論語.八佾:「八佾舞於庭,是可忍也,孰
 不可忍也?」
𪓥 𪓯 𪓮 𪓷 𪓹 𪓻 𪓼 𪓿 𪔆 𪔊 𪔋 𪔍 𪔘 𪔕 𪔣  𪔦 𪔬 𪔩 𪔪 䵿 𪔤 𪔧 𪔢 𪔰 𨲗 𥀼 𣫤 𪔶 𪔷 𪔺 𪕺 𪔼 𪕃 𪕁 𪔽 𪕀 𪔾 𪕈 𪔿 𪕛 𪕆 𪕎 𪕍 𪕙 𪕋 𪕚 𪕌 𪕒 𪕔 𪕓 𪕗 𪕘 𪕤 𪕝 𪕞 𪕩 𪕪 𪕨 𪕯 𪕫 𪕭 𪕮 𪕉 𪕱 𪕾 𪕹 𪕶 𥂺  𪕷 𪕸 𪖃 𪖂 𪖀 𪖁 𪖈 𪖇 𪖋 𪖍 𪖌 𪖐 𪖑 𪖘 𪖡