C04874  

字號

C04874

正字

日-09-13

音讀

ㄏㄨㄢˋ

釋義

見「璽」。

 ※璽
 古代神話中的國名。山海經.海內東經:「璽,在
 崑侖虛東南。」
光彩鮮明。東漢文紀.卷二十七.漢故司隸校尉忠惠父魯
 君碑:「永傳啻齡,矣旳旳。」
𣨯 𩔉   殟 𣧁  𣩲 𣧂  𣨑 𣩉   𦢌 𢎦   𠿉 𣪠  𥵓 𥶵 𥸃 𥸋 𥼹     𣭁 𣭞  𣭡 𣭟 𨾷 𣭜 𣭳  𣯱  𣯝 𣮲 𣭸 𣯇 𣭴 𣰎 𣰟 𣯈 𣯾 𧝅  𣯫 𣰢 毿 𣯺 𣭭 𣮋 𣯛 𣯷 𣭲 𣰲 𥎜