A01083 【屈】                

字號

A01083

正字

【屈】尸-05-08

音讀

ㄑㄩ

釋義

委曲的心意。如:「受屈」、「叫屈」。北齊.顏之推
 .顏氏家訓.治家:「代子求官,為夫訴屈。」
 姓。如戰國時楚國有屈原。

彎曲。如:「屈膝」、「屈指一算」。
 降服、折服。如:「屈服」。孟子.滕文公下:「威武
 不能屈。」唐.韓愈.張中丞傳後敘:「城陷,賊以刃
 脅降巡,巡不屈。」
 降低身分。如:「屈意奉承」、「屈駕光臨」。三國志
 .卷二.魏書.文帝紀:「欲屈己以存道,貶身以救世
 。」

彎曲不直。孟子.告子上:「有無名之指,屈而不信。
 」
 短虧、虧損。如:「理屈」、「情屈」。漢.王充.論
 衡.自紀:「然則辯言必有所屈,通文猶有所黜。」
 鳥矢之毛無尾。本作「」。見說文解字。

勉強、強迫。三國志.卷三十五.蜀書.諸葛亮傳:「
 此人可就見,不可屈致也。」
 冤枉。如:「屈死」、「屈打成招」。
𢆅 𢆋 𢆚 𠠅 𡘸 𢆞 𢆬 䄯 𢆜 𢆢 𢆾 𢆷 𢆽 𢇇 𡮟 𢇂 𢇅 𢇋 𤣨 𢇌 𢇒 𥑈 𢇚 𢇞 𢇘 𢇧 𢇤 𢇦 𢇥 𢇩 𢇰   𢇴 𢇳  𢈂 𤵭 𢇶 𢇵 𢇲 𢈄   𢈠 㡼 𢇸 𢈉 𢈇  𢈋   𢈝 𢉨 𢈤 𢈙 𢈛 𢈢 𢈜 𢈡 𢉂 𢈵 𢉘 𢈴 𢈼 𢈻 𢈾 𢈽 𢈶 𢉚 𢉁 𢈹  𢈸