C07939      

字號

C07939

正字

-09-14

音讀

ㄔㄣˊ

釋義

腹內故病也。龍龕手監.部︰「,腹內故病也。」
 玉篇.部︰「,腹病也。」字匯.部︰「
 ,腹內痼病。」
病。集韻.平聲.侵韻︰「,方言秦晉之間謂病曰
 。」漢.揚雄.方言.卷三︰「瘼、,病也。
 東齊、海、岱之間,瘼或曰,秦曰。」
復病。見集韻.去聲.沁韻。
  𠮉  𣦲   𠷸 𨅌   𠳷   𠯗 𠲽  𧦢  𠯍 𠰝 𧦁  𠲵 𠲭 𠸰 𣢄 𣢜    𠽧   𠷜 𦲆 𦰶  𠰍  𠳂    𠶻   𣅻 𩰬   𠸸    𠹗 𠻯 𠽻 𠶺