C08166      

字號

C08166

正字

皮-11-16

音讀

釋義

手腳掌上因摩擦日久而生成的厚皮。字匯皮部:「,手足生皮堅也。」清范寅越諺卷中疾病:「腳,趾起堅皮如眼樣,婦女為多。」
𥴬 𥴩 𥵰  𥴻 𢶦 𥴶 𥴵 𥴡 𥴨 𥴴 𥴢   𥰙 𥵪 𥵣 𥶕 𥵬 𥵲 𥵧 𥵠 𥵫 𥰩 𥷔 𥵅  𥵯 𥵦  𥵟 𥵜 𥲀 𥶘 𥵄 𥶋 𥶏 𥳊  𥶔 𥶑 𥶒 𥶺 𥶐  𥶆 𥶌 𥶓 𥶇 𥶈 𥶗 𥷢 𥶍 𥶜 𥷁 𥶷 𥶹 𥷆 𥽧 𥷀 𥶻 𥷈 𥷅  𥷇 𥶛 𥷄 𥶽  𥵸 𥵨 𥸀 𥷕 𥷗 𥶾 𥷙 𥷞 𥬍